foto:pixabay

U Vi­šem tu­ži­la­štvu u Ne­go­ti­nu ju­če su sa­slu­ša­ni bi­v­ši na­če­l­nik PS Ma­j­da­n­pek A.Đ., nje­gov sin i in­spe­k­tor M.Đ., kao i pro­fe­sor Te­h­ni­č­ke ško­le u Ma­j­da­n­pe­ku D.M. (46), ko­ji su osu­m­nji­če­ni da su u tom gra­du di­lo­va­li dro­gu.

Po­red njih, uha­p­še­ni su i S. I. (53) i R. S. (53) iz ovog gra­da, ko­ji su ju­če ta­ko­đe sa­slu­ša­ni.

– Otac i sin po­li­ca­j­ci su na sa­slu­ša­nju tvr­di­li da s dro­gom ne­ma­ju ni­ka­kve ve­ze, kao i da im je sve na­me­šte­no, dok su pro­fe­sor i osta­la dvo­ji­ca tvr­di­li da uo­p­šte ne zna­ju za­što su uha­p­še­ni. Na­kon sa­slu­ša­nja za­me­nik tu­žio­ca je pred­lo­žio da im se odre­di pri­tvor do 30 da­na, što je sud pri­hva­tio. Postoji sumnja da je A. Đ. na­ba­vljao dro­gu s Ko­so­va – ka­zao je za Ku­rir izvor.

On do­da­je da će to­kom pred­sto­je­će istra­ge bi­ti sa­slu­ša­ni sve­do­ci, ali i na­lo­že­no ve­šta­če­nje.

– Po­li­ci­ja je od uha­p­še­nih odu­ze­la 23 mo­bi­l­na te­le­fo­na, ko­ja će ispi­ta­ti ve­šta­ci – ka­zao je Ku­ri­rov izvor.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here