Sokobanja raspisala javni konkurs za nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

0
foto: radiomagnum

Sokobanja je raspisala javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016. godini.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuju Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Sokobanja, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2016. godinu, u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju viškovi zaposlenih sa evidencije Nacionalne službe.

Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba po pribavljenom mišljenju Saveta za zapošljavanje opštine Sokobanja, na osnovu javnog konkursa. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Javni radovi se sprovode u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, kao i u oblastima održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova biće iskorišćena za isplatu naknade za obavljeni posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou. Utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate u skladu sa zakonom. Sredstva će biti iskorišćena i za naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja, kao i za naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima u visini 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca i 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca. Takodje, sredstva će biti utrošena i za naknadu troškova organizovanja obuke. Naime, u toku trajanja javnog rada, u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.
Po završetku obuke licu se izdaje sertifikat o stečenim kompetencijama. Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu.

Nacionalna služba u saradnji sa Savetom za zapošljavanje opštine Sokobanja zadržava pravo da procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u registar koji vodi Agencija za privredne registre čije je sedište na teritoriji opštine Sokobanja.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je ispunio ranije obaveze i izmirio sva dugovanja prema Nacionalnoj službi, osim za
obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje, podneo prijavu za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu i detaljno razradio aktivnosti u termin planu, kao i da je
podneo odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa uslovima javnog konkursa.

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Nacionalnoj službi – Filijala Zaječar ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here